ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน AverageAndVariance2

#2


Task
Time Limit: 1000 Milliseconds
Memory Limit: 128 Megabytes
Score: 100 pts.
Difficulty: Easy
Login