ปัญหาข้อ 154 - 63Lab3P9 GENERAL

p0ndja
ย้อนกลับ

ปัญหาข้อ 154 - 63Lab3P9 และ...


สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 18/04/2023 ได้มีผู้ใช้ Grader นามว่า Chonnipha_Ngolamduan ได้แจ้งเข้ามาว่า Grader ตรวจและแสดงผลลัพธ์ข้อดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้อง


หลังจากที่ทางผู้พัฒนาได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว พบว่า Testcase ของโจทย์ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นผลเกิดมาจากการ Generate Testcase บนระบบปฏิบัติการ Windows ทำให้การเว้นบรรทัดใหม่ จะใช้ \r\n ในขณะที่ Grader รันอยู่บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu ซึ่งการเว้นบรรทัดใหม่ จะใช้ \n ทำให้ Grader ไม่สามารถตรวจผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง


ตัวอย่าง Testcase ที่มีปัญหาดังตัวอย่างนี้ คือ Input Testcase ของโจทย์ดังกล่าว ซึ่ง 1.in เป็นไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และ 2.in และ 3.in เป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข


จะพบว่า 1.in เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่จะใช้ \n (0a) ในขณะที่ 2.in และ 3.in จะใช้ \r\n (0d 0a) ซึ่งไม่ใช่ Testcase ที่ถูกต้องดังที่ระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้


แนวทางการแก้ไขปัญหา


เนื่องจากปัญหาดังกล่าว ทางทีมงานคาดว่าจะมีปัญหากับโจทย์ 63Lab ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องตรวจสอบ Testcase ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะอัปเดตโพสต์้อีกครั้ง


สำหรับการให้คะแนน หลังจากที่ทีมงานตรวจสอบและแก้ไข Testcase ครบทั้งหมดแล้ว จะทำการ Rejudge โจทย์ 63Lab ใหม่ทั้งหมดต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง (คาดการณ์ว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นและไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด)


ขอบคุณครับ
p0ndja